Privacybeleid

1. De identiteit en de contactgegevens van de Leverancier van producten en/of diensten en de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

De identiteit en de contactgegevens van de leverancier van producten en/of diensten (in dit privacybeleid ook “leverancier van producten en/of diensten” of “verantwoordelijke voor de verwerking” genoemd):

Tastelly

Adres: Nederokkerzeelsesteenweg 25, Erps Kwerps 3071, Belgium

Telefoonnummer: +32 493 64 66 95

Ondernemingsnummer: 0790 539 706

BTW-nummer: BE 0790 539 706

Functionaris voor gegevensbescherming: Tastelly

1.1         De contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming (“DPO”) zijn te vinden op de website www.tastelly.be, zolang deze functionaris voor gegevensbescherming is (moet) worden aangesteld.

2.      Doeleinden (en bijbehorende rechtsgrondslag) van de verwerking(en)

2.1         De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de persoonsgegevens die u (in dit privacybeleid ook wel “u” of de “klant” of de “betrokkene” genoemd) door de klant verstrekt (bijv. Naam, achternaam, (aflever)adres, telefoonnr, e-mailadres) bij het bestellen van producten en/of diensten via de applicatie van de Aanbieder (in dit privacybeleid aangeduid als de “applicatie” of de “oplossing”), en door de Aanbieder aan de Controller meegedeeld, voor alle doeleinden om de stappen te ondernemen om een overeenkomst met de klant te sluiten (naar aanleiding van een verzoek dat de klant bij het gebruik van de applicatie heeft geuit) en om de met de klant gesloten overeenkomst (de “overeenkomst”) uit te voeren.

2.2         Uw elektronische contactgegevens verstrekt in het kader van de verkoop van een product of een dienst kunnen worden gebruikt voor direct marketing (ongevraagde communicatie) met betrekking tot soortgelijke producten of diensten. U kunt uw toestemming altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink die beschikbaar is voorafgaand aan elke bestelsessie van u of in de voettekst van elke marketing e-mail die u van ons ontvangt.

2.3         Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van het voorgaande en ter wille van de duidelijkheid kunnen uw (elektronische contact)gegevens door de controller en/of de leveranciers van producten en/of diensten worden gebruikt om u direct marketingberichten te sturen (ongevraagde berichten, voor producten of diensten die niet vergelijkbaar zijn met die in het kader waarvan u uw gegevens hebt verstrekt),voor zover u daarvoor toestemming hebt gegeven. U kunt uw toestemming altijd intrekken via de daarvoor bestemde link.

2.4         De Beheerder zal uw persoonsgegevens bewaren en verwerken tot de maximale omvang en periode die de geldende dwingende wettelijke voorschriften voorzien.

 

2.5         De Beheerder zal uw persoonsgegevens ook verwerken voor andere doeleinden waarvoor u de ondubbelzinnige toestemming hebt verleend.

3.       Rechtsgrondslag van de verwerking

De rechtsgrondslag van de verwerking zijn artikel 6 lid 1 letter (b) en (c), alsook, in het bijzonder in het geval van de direct marketing, de letter (f), uit de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad, van 27 april 2016 (in dit Privacybeleid de “Verordening” of (“GDPR”) genoemd), namelijk:

(b) de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst;

(c) de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen;

………………….

(f) de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking of van een derde…”.

Voor zover de geldende wettelijke voorschriften dit toestaan, mag de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing worden uitgevoerd voor een gerechtvaardigd belang, rekening houdend met het feit dat er een relevante en passende relatie bestaat tussen de betrokkene en de verantwoordelijke voor de verwerking, waarbij de betrokkene een klant van de verantwoordelijke voor de verwerking is/wordt. De gerechtvaardigde belangen die de verantwoordelijke voor de verwerking door middel van direct-marketingcommunicatie nastreeft, zijn voornamelijk de mogelijkheid om de klant op de hoogte te houden van de activiteiten van de verantwoordelijke voor de verwerking.

4.       Ontvangers of de categorie ontvangers van de persoonsgegevens

 

4.1.        Het verzenden van uw gegevens aan verschillende ontvangers en in verschillende (derde) landen, ontvangers die de persoonsgegevens verwerken voor (verenigbare, gerelateerde en gecorreleerde doeleinden met) het doel van de uitvoering van de overeenkomst die u met de Controller heeft, te weten: bezorgers, drukkers, pos billing providers, loyalty providers, etc.

 

4.2.        Ook zal, zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van het voorgaande en voor de duidelijkheid, de volgende informatie, worden doorgegeven aan de volgende categorieën ontvangers, voor de volgende doeleinden:

 

4.2.1.  Uw gegevens, namelijk: achternaam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, leveringsadres (indien relevant), verstrekt samen met de gegevens van uw bestelling, op de elektronische manier (met uitzondering van de gegevens van de betaalkaart, indien u het online betalingsproces hebt gekozen) zullen (opnieuw) worden verzonden via e-mail messenger operators naar de Controller en terug naar u, naar uw e-mailadres, om de bestelling te verwerken en om u de relevante kennisgevingen aan te bieden met betrekking tot de informatie over de bevestiging of afwijzing van de bestelling of over de gemiste bestellingen en over de levering van uw bestelling.

 

4.2.2.  Indien mogelijk zullen uw gegevens, namelijk : naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, leveringsadres (indien relevant), verstrekt samen met de gegevens van uw bestelling, op de elektronische manier (exclusief de gegevens van de betaalkaart, indien u gekozen hebt voor het online betalingsproces) via SMS messenger operatoren (door)gestuurd worden naar de leveranciers van producten en/of diensten en terug naar u, per SMS, om de bestelling te verwerken en om u de relevante kennisgevingen betreffende de informatie over de bevestiging of afwijzing van de bestelling of over de gemiste bestellingen en over de levering van uw bestelling aan te bieden.

 

4.2.3.  Tevens zullen de persoonsgegevens worden verzonden om te worden opgeslagen door de gegevensopslagbedrijven

5.       Doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen of een internationale organisatie

 

5.1.        Een eventuele doorgifte of een categorie doorgiften van persoonsgegevens naar een derde land of een internationale organisatie vindt slechts onder een van de volgende voorwaarden plaats:

(a) de betrokkene heeft uitdrukkelijk ingestemd met de voorgestelde doorgifte, na te zijn geïnformeerd over de mogelijke risico’s van dergelijke doorgiften voor de betrokkene als gevolg van het ontbreken van een besluit waarbij het beschermingsniveau passend wordt verklaard en van passende waarborgen

(b) de doorgifte is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verantwoordelijke voor de verwerking of voor de uitvoering van op verzoek van de betrokkene genomen precontractuele maatregelen;

(c) de doorgifte noodzakelijk is voor de sluiting of de uitvoering van een in het belang van de betrokkene gesloten overeenkomst tussen de verantwoordelijke voor de verwerking en een andere natuurlijke of rechtspersoon

(d) de doorgifte noodzakelijk is om gewichtige redenen van algemeen belang

(e) de doorgifte noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte

(f) de doorgifte is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of van andere personen, wanneer de betrokkene lichamelijk of juridisch niet in staat is zijn toestemming te geven;

(g) het bestaan van een besluit waarbij het beschermingsniveau overeenkomstig de verordening passend wordt verklaard;

(h) het bestaan van passende waarborgen, met inbegrip van bindende bedrijfsvoorschriften overeenkomstig de verordening;

 

5.2.        De volgende gegevens worden doorgegeven aan de volgende derde landen, als volgt:

 

5.2.1.  Achternaam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, leveringsadres (indien relevant) zullen worden verzonden naar Sendgrid Inc, gevestigd in Denver Colorado – VS, om de bestelling te verwerken en om u de relevante kennisgevingen betreffende de informatie over de bevestiging of afwijzing van de bestelling of over de gemiste bestellingen en over de levering van uw bestelling aan te bieden.

 

5.2.2.  Achternaam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, afleveradres (indien relevant) zullen worden verzonden naar Peaberry Software Inc. d/b/a Customer IO gevestigd in New York – USA, om de bestelling te verwerken en om u de relevante kennisgevingen betreffende de informatie over de bevestiging of afwijzing van de bestelling of over de gemiste bestellingen en over de levering van uw bestelling aan te bieden.

 

5.2.3.  Achternaam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, leveringsadres (indien relevant) worden verzonden naar Twilio Inc., in San Francisco, Californië – VS, om de bestelling te verwerken en om u de relevante kennisgevingen betreffende de informatie over de bevestiging of afwijzing van de bestelling of over de gemiste bestellingen en over de levering van uw bestelling aan te bieden.

 

5.2.4.  Achternaam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer en leveringsadres (indien relevant) Bestellingssessie afkomstig van IP zal worden verzonden in de VS, om te worden opgeslagen en/of om de bestelling te verwerken en om u de relevante kennisgevingen betreffende de informatie over de bevestiging of afwijzing van de bestelling of over gemiste bestellingen en over de levering van uw bestelling aan te bieden.

 

5.2.5.  Als online betaling beschikbaar is en u ervoor kiest om het te gebruiken, dan zullen de achternaam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, afleveradres (indien relevant), bestelsessie afkomstig IP, naam van de kaarthouder, vervaldatum van de kaart, kaartnummer, CVV (indien vereist) worden verzonden naar Spreedly Inc. gevestigd in Durham North Carolina USA, om de bestelling te verwerken en om u de relevante meldingen te bieden met betrekking tot de informatie over de bevestiging of afwijzing van de bestelling of over de gemiste bestellingen en over de levering van uw bestelling.

5.2.6.  Derde landen kunnen van tijd tot tijd door de Controller worden toegevoegd en/of verwijderd, al naar gelang het geval.

6.       De periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen/ De criteria die worden gebruikt om die periode te bepalen.

De persoonsgegevens worden gedurende 1 jaar bewaard, maar niet korter dan de periode waarin de geldende wettelijke voorschriften voorzien.

De persoonsgegevens worden (hoofdzakelijk) opgeslagen voor de uitvoering van de overeenkomst alsmede voor fiscale en/of juridische doeleinden en daarnaast, specifiek en zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van het voorgaande, worden het e-mailadres en het telefoonnummer (in voorkomend geval) opgeslagen voor direct marketing.

7.       Verplichting om de persoonsgegevens te verstrekken en de mogelijke gevolgen van niet-verstrekking van die gegevens

Het verstrekken van de persoonsgegevens is een contractuele verplichting.

De betrokkene is verplicht de persoonsgegevens te verstrekken.

De weigering om (bepaalde) (persoons)gegevens te verstrekken leidt (als gevolg van het niet nakomen van de verplichting om de desbetreffende gegevens te verstrekken) tot de onmogelijkheid om de applicatie en/of bepaalde functionaliteiten van de applicatie (volledig) te gebruiken en/of tot de onmogelijkheid om producten en/of diensten te bestellen en/of te kopen en/of af te halen en/of te leveren, al naar gelang het geval, waarbij de verantwoordelijke voor de verwerking het recht heeft de bestelling niet te verwerken.

Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van het voorgaande en voor alle duidelijkheid:

i) Indien de gegevens betreffende de plaats waar de producten moeten worden geleverd niet worden verstrekt, kunnen de producten niet worden geleverd;

ii) Indien het e-mailadres niet wordt opgegeven, kunnen wij u geen informatie sturen over de bevestiging of afwijzing van de bestelling of over gemiste bestellingen en/of andere informatie over uw bestelling en kan de communicatie met u niet plaatsvinden;

v) Indien de naam en achternaam niet worden opgegeven, beschikken wij niet over de minimale identificatiegegevens om een geldige overeenkomst met u te sluiten en wordt uw bestelling niet verwerkt en kunnen wij u geen informatie sturen over de bevestiging of afwijzing van de bestelling of over gemiste bestellingen.

vi) Indien de IP-adressen niet worden verstrekt, kan geen verder onderzoek worden verricht om vast te stellen wat er is gebeurd en of u al dan niet het slachtoffer was van een frauduleuze bestelsessie (bv. nepbestellingen, nepbestellingen of aankoopimitatie), waardoor de bestelling mogelijk niet veilig kan worden aanvaard.

vii) Indien het telefoonnummer niet wordt opgegeven, is het mogelijk dat de controller niet tijdig contact met u opneemt voor verduidelijkingen met betrekking tot de bestelling of het leveringsadres.

8.       Recht van toegang door de betrokkene

8.1. De betrokkene heeft het recht van de verantwoordelijke voor de verwerking te vernemen of hem betreffende persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt en, indien dat het geval is, toegang te krijgen tot de persoonsgegevens en de volgende informatie:

(a) de doeleinden van de verwerking

(b) de betrokken categorieën persoonsgegevens

(c) de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;

(d) indien mogelijk, de geplande periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die zijn gehanteerd om die periode te bepalen

(e) het bestaan van het recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking van persoonsgegevens betreffende de betrokkene te verlangen of om tegen een dergelijke verwerking bezwaar te maken;

(f) het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;

(g) wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld, alle beschikbare informatie over de bron ervan;

(h) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, als bedoeld in de verordening en, ten minste in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, alsmede het belang en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

8.2.        Wanneer persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie, heeft de betrokkene het recht te worden geïnformeerd over de passende waarborgen in verband met de doorgifte.

8.3.        De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Voor verdere door de betrokkene gevraagde kopieën kan de verantwoordelijke voor de verwerking een redelijke vergoeding op basis van administratieve kosten in rekening brengen. Wanneer de betrokkene het verzoek langs elektronische weg doet, wordt de informatie in een algemeen gebruikte elektronische vorm verstrekt, tenzij de betrokkene anders verzoekt.

8.4         Het in punt 8.3 bedoelde recht om een kopie te verkrijgen doet geen afbreuk aan de rechten en vrijheden van anderen.

9.       Recht op rectificatie

De betrokkene heeft het recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking zonder onnodige vertraging rectificatie van hem of haar betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene het recht onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

 

10.    Recht op wissen (“recht om vergeten te worden”)

 

10.1      De betrokkene heeft het recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking te verkrijgen dat de hem betreffende persoonsgegevens zonder onnodige vertraging worden gewist, en de verantwoordelijke voor de verwerking is verplicht de persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen wanneer een van de volgende gronden van toepassing is:

(a) de persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk in verband met de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;

(b) de betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking is gebaseerd in, wanneer de verwerking plaatsvindt op basis van de toestemming die de betrokkene heeft gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is;

(c) de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking om redenen die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, overeenkomstig de verordening, en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking voor direct marketing en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;

(d) de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;

(e) de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting in de wetgeving van de Unie of van een lidstaat waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen;

(f) de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij aan een kind, overeenkomstig de verordening.

10.2      Wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van punt 10.1 verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt de voor de verwerking verantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van de tenuitvoerlegging, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om de voor de verwerking verantwoordelijken en de verwerkers die de persoonsgegevens verwerken, ervan in kennis te stellen dat de betrokkene heeft verzocht dat alle koppelingen naar of kopieën of reproducties van die persoonsgegevens door die voor de verwerking verantwoordelijken worden gewist.

10.3      De punten 10.1 en 10.2 zijn niet van toepassing voor zover de verwerking noodzakelijk is

(a) voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie;

(b) om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist op grond van wetgeving van de Unie of van een lidstaat waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen, of voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verantwoordelijke voor de verwerking is opgedragen;

(c) om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig de verordening;

(d) voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig de verordening, voor zover het in punt 10.1 bedoelde recht de verwezenlijking van de doelstellingen van die verwerking onmogelijk kan maken of ernstig in gevaar kan brengen; of

(e) voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte.

11.    Recht op beperking van de verwerking

 

11.1.    De betrokkene heeft het recht van de verantwoordelijke voor de verwerking beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer een van de volgende situaties van toepassing is:

(a) de betrokkene betwist de juistheid van de persoonsgegevens gedurende een periode die de verantwoordelijke voor de verwerking in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

(b) de verwerking is onwettig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan

(c) de verantwoordelijke voor de verwerking de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene ze nodig heeft voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte;

(d) de betrokkene overeenkomstig de verordening bezwaar heeft gemaakt tegen verwerking op gronden die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, in afwachting van de verificatie of de gerechtvaardigde gronden van de verantwoordelijke voor de verwerking zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

11.2.    Wanneer de verwerking overeenkomstig punt 11.1 is beperkt, worden deze persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag, slechts verwerkt met toestemming van de betrokkene of voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Unie of van een lidstaat.

11.3.    Een betrokkene die overeenkomstig punt 11.1 een beperking van de verwerking heeft verkregen, wordt door de verantwoordelijke voor de verwerking geïnformeerd voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven.

12.    Kennisgevingsplicht inzake rectificatie of uitwissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking deelt elke rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking die overeenkomstig punt 9, punt 10.1 en punt 11 is uitgevoerd, mee aan elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verantwoordelijke voor de verwerking informeert de betrokkene over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.

13.    Recht op gegevensoverdraagbaarheid

 

13.1.    De betrokkene heeft het recht de hem of haar betreffende persoonsgegevens die hij of zij aan de verantwoordelijke voor de verwerking heeft verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en heeft het recht deze gegevens zonder belemmering van de verantwoordelijke voor de verwerking aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking over te dragen, wanneer:

(a) de verwerking is gebaseerd op toestemming of op een overeenkomst, en

(b) de verwerking langs geautomatiseerde weg geschiedt.

13.2.    Bij de uitoefening van zijn of haar recht op gegevensportabiliteit overeenkomstig punt 13.1 heeft de betrokkene het recht om de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene naar de andere verwerkingsverantwoordelijke te laten overdragen, indien dit technisch haalbaar is.

13.3.    De uitoefening van het in lid 13.1 bedoelde recht laat artikel 17 onverlet. Dit recht is niet van toepassing op de verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verantwoordelijke voor de verwerking is opgedragen.

13.4.    Het in lid 13.1 bedoelde recht doet geen afbreuk aan de rechten en vrijheden van anderen.

14.    Recht van bezwaar

 

14.1.    De betrokkene heeft te allen tijde het recht om, op gronden die verband houden met zijn bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking, ten behoeve van de gerechtvaardigde belangen die door de Verwerkingsverantwoordelijke of een derde worden nagestreefd, van hem betreffende persoonsgegevens, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. De verantwoordelijke verwerkt de persoonsgegevens niet langer, tenzij de verantwoordelijke dwingende legitieme gronden voor de verwerking aantoont die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

14.2.    Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, heeft de betrokkene het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor een dergelijk doel, waaronder profilering voor zover dit verband houdt met dergelijke direct marketing.

14.3.    Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen verwerking voor direct marketingdoeleinden, worden de persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden verwerkt. Indien de betrokkene kiest voor de verwerking van persoonsgegevens met het oog op direct marketing, afzonderlijk en zonder enig verband met een andere actie, onder meer door het activeren van een acceptatieknop met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens met het oog op direct marketing, worden de laatste persoonsgegevens die op enigerlei wijze zijn verstrekt, verwerkt voor direct marketingdoeleinden.

14.4.    Uiterlijk bij de eerste communicatie met de betrokkene wordt het in de punten 14.1. en 14.2. bedoelde recht uitdrukkelijk onder de aandacht van de betrokkene gebracht en duidelijk en gescheiden van andere informatie gepresenteerd.

14.5.    In het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, kan de betrokkene zijn recht van verzet langs geautomatiseerde weg, met gebruikmaking van technische specificaties, uitoefenen.

14.6.    Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden overeenkomstig de verordening, heeft de betrokkene het recht zich om redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie te verzetten tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

15.    Geautomatiseerde individuele besluitvorming, met inbegrip van profilering

 

15.1.    De betrokkene heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem op soortgelijke wijze in aanmerkelijke mate treft.

15.2.    Lid 15.1. is niet van toepassing indien het besluit:

(a) noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een voor de verwerking verantwoordelijke;

(b) is toegestaan bij EU-wetgeving of wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en waarin tevens passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene zijn vastgesteld, of

(c) is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

15.3.    15.3. In de in lid 15.2., onder a) en c), bedoelde gevallen treft de verantwoordelijke voor de verwerking passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, ten minste het recht om menselijke tussenkomst van de verantwoordelijke voor de verwerking te verkrijgen, zijn standpunt kenbaar te maken en het besluit te betwisten.

16.    Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

16.1.    Onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden heeft elke betrokkene het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van zijn gewone verblijfplaats, zijn arbeidsplaats of de plaats van de vermeende inbreuk, indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op de verordening.

16.2.    De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, informeert de klager over de voortgang en het resultaat van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van beroep op de rechter overeenkomstig artikel 17.

17.    Recht op een doeltreffende voorziening in rechte tegen een toezichthoudende autoriteit

 

17.1.    Onverminderd enig ander administratief of buitengerechtelijk rechtsmiddel heeft iedere natuurlijke of rechtspersoon recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel tegen een hem betreffend juridisch bindend besluit van een toezichthoudende autoriteit.

17.2.    Onverminderd enig ander administratief of buitengerechtelijk rechtsmiddel heeft elke betrokkene recht op een effectief rechtsmiddel wanneer de krachtens de verordening bevoegde toezichthoudende autoriteit een klacht niet behandelt of de betrokkene niet binnen drie maanden informeert over de voortgang of het resultaat van de overeenkomstig artikel 16 ingediende klacht.

17.3.    Procedures tegen een toezichthoudende autoriteit worden aanhangig gemaakt bij de rechterlijke instanties van de lidstaat waar de toezichthoudende autoriteit is gevestigd.

17.4.    Wanneer beroep wordt ingesteld tegen een besluit van een toezichthoudende autoriteit dat is voorafgegaan door een advies of een besluit van het bestuur in de conformiteitstoetsing, zendt de toezichthoudende autoriteit dat advies of dat besluit toe aan de rechter.

18.    Recht op een doeltreffende voorziening in rechte tegen een voor de verwerking verantwoordelijke of een verwerker

18.1.    Onverminderd de beschikbare administratieve of buitengerechtelijke rechtsmiddelen, waaronder het recht om overeenkomstig de verordening een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, heeft elke betrokkene recht op een doeltreffende voorziening in rechte wanneer hij meent dat zijn rechten uit hoofde van de verordening zijn geschonden als gevolg van een verwerking van zijn persoonsgegevens die niet aan de verordening voldoet.

18.2.    Procedures tegen een voor de verwerking verantwoordelijke of een verwerker worden aanhangig gemaakt bij de gerechten van de lidstaat waar de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker een vestiging heeft. Bij wijze van alternatief kan de vordering worden ingesteld bij de rechterlijke instanties van de lidstaat waar de betrokkene zijn gewone verblijfplaats heeft, tenzij de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker een overheidsinstantie van een lidstaat is die optreedt in de uitoefening van haar openbare bevoegdheden.

19.    Vertegenwoordiging van betrokkenen

19.1.    De betrokkene heeft het recht een instelling, organisatie of vereniging zonder winstoogmerk, die overeenkomstig de wetgeving van een lidstaat naar behoren is opgericht, statutaire doelstellingen van algemeen belang heeft en actief is op het gebied van de bescherming van de rechten en vrijheden van betrokkenen in verband met de bescherming van hun persoonsgegevens, te mandateren om namens hem of haar de klacht in te dienen, de in de artikelen 16, 17 en 18 bedoelde rechten uit te oefenen en het in de verordening bedoelde recht op schadevergoeding namens hem of haar uit te oefenen wanneer het recht van de lidstaat daarin voorziet.

 

19.2.    De lidstaten kunnen bepalen dat alle in lid 19.1 van dit artikel bedoelde organen, organisaties of verenigingen, onafhankelijk van het mandaat van een betrokkene, het recht hebben om in die lidstaat een klacht in te dienen bij de krachtens artikel 16 bevoegde toezichthoudende autoriteit en de in de artikelen 17 en 18 bedoelde rechten uit te oefenen indien zij van oordeel zijn dat de rechten van een betrokkene uit hoofde van de verordening als gevolg van de verwerking zijn geschonden.

20.    Recht op schadevergoeding en aansprakelijkheid

 

20.1.    Eenieder die als gevolg van een inbreuk op de verordening materiële of immateriële schade heeft geleden, heeft het recht van de verantwoordelijke voor de verwerking of de verwerker vergoeding van de geleden schade te ontvangen.

 

20.2.    Elke bij de verwerking betrokken verantwoordelijke is aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door een verwerking die in strijd is met deze verordening. De verwerker is slechts aansprakelijk voor de door de verwerking veroorzaakte schade wanneer hij de specifiek tot de verwerker gerichte verplichtingen van de verordening niet heeft nageleefd of wanneer hij buiten of in strijd met de wettige instructies van de verantwoordelijke voor de verwerking heeft gehandeld.

 

20.3.    De voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker is vrijgesteld van de in punt 20.2 bedoelde aansprakelijkheid indien hij bewijst dat hij op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor de schadeveroorzakende gebeurtenis.

 

20.4.    Wanneer meer dan één voor de verwerking verantwoordelijke of verwerker, of zowel een voor de verwerking verantwoordelijke als een verwerker, bij dezelfde verwerking betrokken zijn en zij krachtens de punten 20.2. en 20.3. verantwoordelijk zijn voor de door de verwerking veroorzaakte schade, wordt elke voor de verwerking verantwoordelijke of verwerker aansprakelijk gesteld voor de volledige schade, zodat de betrokkene daadwerkelijk schadeloos wordt gesteld.

 

20.5.    Wanneer een voor de verwerking verantwoordelijke of een verwerker overeenkomstig punt 20.4. de volledige vergoeding voor de geleden schade heeft betaald, is deze voor de verwerking verantwoordelijke of verwerker gerechtigd van de andere bij dezelfde verwerking betrokken voor de verwerking verantwoordelijken of verwerkers het gedeelte van de vergoeding terug te vorderen dat overeenkomt met hun deel van de verantwoordelijkheid voor de schade, overeenkomstig de voorwaarden van punt 18.2.

 

20.6.    De gerechtelijke procedure voor de uitoefening van het recht op schadevergoeding wordt ingesteld bij de gerechten die bevoegd zijn volgens het recht van de in punt 18.2 bedoelde lidstaat.

 

21.    Intrekking van de toestemming

Wanneer de verwerking is gebaseerd op: i) de toestemming die de betrokkene heeft gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden; of ii) de toestemming die de betrokkene heeft gegeven voor de verwerking van bepaalde bijzondere persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden, behalve wanneer in het recht van de Unie of van de lidstaat is bepaald dat het verbod om bijzondere persoonsgegevens te verwerken niet door de betrokkene kan worden opgeheven,

de betrokkene heeft het recht de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voordat deze werd ingetrokken.

Voor alle duidelijkheid: intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de verwerking van de persoonsgegevens op basis van een andere rechtsgrondslag.

22.    Cookiebeleid

[De webapplicatie van de beheerder kan gebruik maken van “cookies”.

Cookies zijn tekstbestanden met kleine hoeveelheden informatie die naar uw apparaat worden gedownload wanneer u de webapplicatie bezoekt en gebruikt. Cookies worden vervolgens bij elk volgend bezoek teruggestuurd naar de oorspronkelijke URL, of naar een andere URL die deze cookie herkent. Cookies zijn nuttig omdat ze een website in staat stellen het apparaat van een gebruiker te herkennen. Meer informatie over cookies vindt u op: www.allaboutcookies.org en www.youronlinechoices.eu . Een video over cookies vindt u op www.google.co.uk/ goodtoknow/data-on-the-web/cookies.

Cookies doen veel verschillende taken, zoals u efficiënt tussen pagina’s laten navigeren, uw voorkeuren onthouden en in het algemeen de gebruikerservaring verbeteren. 

Ze kunnen er ook voor zorgen dat de advertenties die u online ziet, relevanter zijn voor u en uw interesses.

U kunt uw (browser)instellingen en voorkeuren met betrekking tot cookies te allen tijde instellen en/of aanpassen, en u kunt cookies uitschakelen. Het uitschakelen ervan kan ertoe leiden dat u bepaalde delen/functionaliteiten van de webapplicatie van de Controller niet kunt gebruiken.

Wij kunnen anonieme informatie verzamelen, ook voor statistische of onderzoeksdoeleinden.

Wij gebruiken de volgende categorieën op onze webapplicatie:

Categorie 1 – Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn essentieel om u door de webapplicatie van Controller te laten bewegen en de functies ervan te gebruiken, zoals toegang tot beveiligde gebieden. Zonder deze cookies kunnen diensten zoals winkelmandjes of e-billing niet worden geleverd.

Categorie 2 – Prestatiecookies

Deze cookies verzamelen informatie over hoe u de webapplicatie van de Controller gebruikt – bijvoorbeeld welke pagina’s u het meest bezoekt en of u foutmeldingen krijgt van webpagina’s en/of de webapplicatie. Deze cookies verzamelen geen informatie die een bezoeker identificeert. Alle informatie die deze cookies verzamelen is geaggregeerd en dus anoniem. Ze wordt alleen gebruikt om de werking van de website(s) en/of de applicatie van de Controller te verbeteren.

Als cookies van derden in deze categorie gebruiken wij Google Analytics, een dienst die gegevens over websiteverkeer doorstuurt naar servers van Google in de Verenigde Staten. De rapporten van Google Analytics helpen ons inzicht te krijgen in het websiteverkeer en het gebruik van webpagina’s. Google Analytics identificeert geen individuele gebruikers en koppelt uw IP-adres niet aan andere gegevens van Google.

Google Analytics: Voor meer informatie over Google Analytics-cookies raadpleegt u de hulppagina’s en het privacybeleid van Google:

Privacybeleid van Google

Google Analytics-helppagina’s

Google heeft de Google Analytics opt-out browser add-on ontwikkeld; als u zich wilt afmelden voor Google Analytics, kunt u de add-on voor uw webbrowser hier downloaden en installeren.

Analytics van derden. Wij hebben Inspectlet ingeschakeld om de activiteiten van bezoekers van deze website te analyseren, en door het geautoriseerde gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën heeft Inspectlet toegang tot persoonsgegevens van bezoekers van deze website. Deze toegang tot en het gebruik van persoonlijke informatie door Inspectlet valt onder het privacybeleid van Inspectlet.

Categorie 3 – Functionaliteitscookies

Deze cookies stellen de webapplicatie van de Controller in staat om keuzes die u maakt tijdens het browsen en/of gebruik van de applicatie (zoals uw gebruikersnaam, taal of de regio waarin u zich bevindt) te onthouden en verbeterde, meer persoonlijke functies te bieden.

Deze cookies kunnen ook worden gebruikt om wijzigingen te onthouden die u hebt aangebracht in tekstgrootte, taal en andere delen van webpagina’s die u kunt aanpassen. 

De informatie die deze cookies verzamelen zal u niet persoonlijk identificeren, en ze kunnen uw surfactiviteiten op de websites van niet-controller niet volgen.

Voor een betrouwbare controle van uw bestelstatus, op het scherm van de toepassing, in real-time, en ook voor het gemakkelijk opnieuw bestellen, kunnen uw gegevens worden opgeslagen op uw apparaat, waarbij lokaal een cookie wordt geplaatst.

Categorie 4 – Targeting cookies of reclamecookies

Deze cookies zijn meestal cookies van derden, hoewel het technisch mogelijk is dat deze van de eerste partij zijn als een gebruiker de eigen website van het advertentienetwerk bezoekt. Het zijn altijd persistente maar in de tijd beperkte cookies. Deze cookies kunnen verband houden met diensten die door de derde partij worden geleverd, maar dit is niet altijd het geval. Deze cookies bevatten een unieke sleutel die de surfgewoonten van individuele gebruikers kan onderscheiden of die kan worden vertaald in een reeks van surfgewoonten of voorkeuren aan de hand van elders opgeslagen informatie. Over het algemeen moet in de privacyverklaring worden aangegeven of de cookie wordt gebruikt als onderdeel van een advertentienetwerk. Cookies kunnen ook worden gebruikt om het aantal keren dat een gebruiker een bepaalde advertentie op een website ziet te beperken en om de doeltreffendheid van een bepaalde campagne te meten.

Voorbeelden hiervan zijn:

– Cookies die door reclamenetwerken worden geplaatst om surfgedrag te verzamelen en zo relevante advertenties aan de gebruiker aan te bieden. De site die de gebruiker bezoekt, hoeft niet daadwerkelijk advertenties aan te bieden, maar dat zal vaak wel het geval zijn.

– Cookies die door reclamenetwerken worden geplaatst in combinatie met een door de website geïmplementeerde dienst om de functionaliteit te verhogen, zoals commentaar geven op een blog, een site toevoegen aan het sociale netwerk van de gebruiker, kaarten of tellers van bezoekers van een site.

Standaard serveert de webbestellingstoepassing en de URL van de oorspronkelijke website geen categorie 4-cookies. Het kan echter mogelijk zijn om online te bestellen via andere websites die het online menu en de webapplicatie inlijsten of de toegang ertoe vergemakkelijken. Controleer daarom altijd het cookiebeleid van de bezochte website van waaruit u een online bestelsessie bent begonnen, om na te gaan of er cookies van categorie 4 worden aangeboden en hoe u zich hiervoor kunt afmelden of juist kunt aanmelden, al naar gelang de juridische situatie.

23.    Verwerking van uw persoonsgegevens door de Aanbieder als verwerker van de leveranciers van producten en/of diensten

De Aanbieder kan uw persoonsgegevens ook verwerken als verwerker van de leveranciers van producten en/of diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot de volgende doeleinden, overeenkomstig de met de leveranciers van producten en/of diensten overeengekomen doeleinden : i) gegevensopslag voor de leveranciers van producten en/of diensten; ii) het verzenden van berichten aan u over de informatie over de bevestiging of afwijzing van de bestelling of over de gemiste bestellingen en over de levering van uw bestelling; iii) het verzenden van directe marketingcommunicatie aan u; iii) het verzamelen van IP-adressen om te worden gebruikt in geval van geschillen en/of fraude met betrekking tot de betalingen; iv) het verzenden van uw gegevens naar verschillende ontvangers en in verschillende (derde) landen, ontvangers die de persoonsgegevens verwerken voor verenigbare, verwante en gecorreleerde doeleinden met als doel de uitvoering van het contract dat u hebt met de leveranciers van producten en/of diensten, namelijk: levering, drukwerk, pos billing, loyalty, online betalingsverwerking, etc.

24.    Diverse 

 

24.1.    U beschikt over alle rechten vermeld in dit Privacybeleid, evenals alle andere rechten vermeld door de dwingende wettelijke voorschriften die van kracht zijn met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

 

24.2.    Uw rechten vermeld in dit Privacybeleid kunnen worden uitgeoefend in overeenstemming met de Verordening en alle andere geldende wettelijke voorschriften.

 

24.3.    Verzoeken en/of eisen die u aan de Verwerkingsverantwoordelijke richt om uw rechten uit te oefenen, kunnen schriftelijk worden gedaan, per aangetekende brief die wordt verzonden naar het hoofdkantoor van de Verwerkingsverantwoordelijke en/of online via het contactformulier of het e-mailadres van de Verwerkingsverantwoordelijke op de website www.tastelly.be of via het e-mailadres van de functionaris voor gegevensbescherming, indien deze bestaat, en/of via andere communicatiemiddelen die in de geldende wettelijke voorschriften worden genoemd.

 

24.4.    De betrokkene kan, overeenkomstig de hierboven genoemde, kosteloos verzoeken om toegang tot en rectificatie of wissing van persoonsgegevens, beperking van de verwerking van persoonsgegevens, gegevensportabiliteit, en de uitoefening van het recht van bezwaar, alsmede het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit dat voor hem rechtsgevolgen heeft of hem op soortgelijke wijze aanmerkelijk treft, maar ook in verband met de inbreuk op de beveiliging van de persoonsgegevens.

 

24.5.    De in dit Privacybeleid gebruikte begrippen hebben de betekenis zoals gedefinieerd in het Reglement, tenzij de context anders vereist of hierin anders is bepaald.

 

24.6.    Behoudens andersluidende bepaling in de geldende dwingende wettelijke voorschriften, behoudt de Beheerder zich het recht voor het Privacybeleid van tijd tot tijd zonder specifieke kennisgeving bij te werken en te wijzigen.