Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing wanneer u online bestelt bij:

Tastelly

Adres: Nederokkerzeelsesteenweg 25, 3071 Erps Kwerps, België

Tel: +32 493 64 66 95

E-mail: [email protected]

Menu valuta : EUR

(hierna te noemen het “Restaurant” of “Wij” of “Ons” of “Tastelly”)

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op u als klant voor online bestellen (hierna te noemen “u” of de “gebruiker” of de “klant”)

LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR. ALS U NIET AAN DEZE VOORWAARDEN GEBONDEN WILT ZIJN, DIENT U DE ONLINE BESTELAPPLICATIE (HIERNA TE NOEMEN “ONLINE BESTELAPPLICATIE”) NIET TE OPENEN EN/OF TE GEBRUIKEN. TOEGANG EN/OF GEBRUIK VAN DE ONLINE BESTELAPPLICATIE DOOR U WORDT GEACHT UW AANVAARDING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN IN TE HOUDEN.

Behoudens de van toepassing zijnde wettelijke voorschriften kunnen Wij, naar eigen goeddunken, de Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen of anderszins aanpassen. Wij raden u aan om elke keer dat u online bestelt, de Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door te lezen, aangezien deze van invloed kunnen zijn op uw rechten.

Deze Voorwaarden beschrijven de algemene online bestelvoorwaarden tussen ons en U en de verschillende rechten en plichten van de partijen.

Voor alle duidelijkheid, deze Voorwaarden zijn (ook) van toepassing in het geval van online bestellen via de applicatie (hierna te noemen de “online bestelapplicatie” of de “applicatie”; de applicaties is de online bestelapplicatie die door de Klant wordt gebruikt om zijn bestelling te plaatsen voor verschillende producten en/of diensten (hierna te noemen de “producten” en/of “diensten”).

De online besteltoepassing is eigendom van en wordt beheerd door de licentiegever van de licentieovereenkomst met betrekking tot het gebruik van de toepassing om online te bestellen.

Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van deze Voorwaarden en bepalingen en voor alle duidelijkheid moet U zich ook houden aan de licentieovereenkomst met betrekking tot het gebruik van de applicatie om online te bestellen.

Het Restaurant zal al het mogelijke doen om ervoor te zorgen dat de informatie met betrekking tot het online bestellen juist en betrouwbaar is. Dit kan echter niet onfeilbaar zijn en er kunnen zich soms fouten voordoen. U dient de nodige stappen te ondernemen om alle informatie met betrekking tot het online bestellen te verifiëren voordat u er gebruik van maakt. Voor zover maximaal is toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving, wijst het Restaurant elke garantie of verklaring van welke aard dan ook af, expliciet of impliciet, met betrekking tot welke aangelegenheid dan ook die verband houdt met het online bestellen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de beschikbaarheid van de online bestelapplicatie.

Het Restaurant kan de informatie met betrekking tot de online bestelprocedure van tijd tot tijd herzien en behoudt zich het recht voor om dergelijke wijzigingen aan te brengen zonder enige verplichting om eerdere, huidige of toekomstige klanten hiervan op de hoogte te stellen. In geen geval is het Restaurant aansprakelijk voor enige indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade voortvloeiend uit het gebruik van de hierin opgenomen informatie en/of met betrekking tot het online bestelproces.

Door online te bestellen, erkent u en stemt u ermee in dat het gebruik van de online besteltoepassing en/of processen op uw eigen risico is en voor zover maximaal is toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving, zullen wij in geen geval aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of bestraffende schade, verliezen, kosten of uitgaven, noch voor enig winstverlies als gevolg van het gebruik van, of het onvermogen om deze online bestelapplicatie en/of enige applicatie en/of materiaal op enige site gekoppeld aan deze online bestelapplicatie te gebruiken (inclusief maar niet beperkt tot eventuele virussen of andere fouten of defecten of storingen in computertransmissies of netwerkcommunicatie), zelfs als Wij zijn geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade. Daarnaast kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot wijzigingen die door onbevoegde derden zijn aangebracht in de inhoud van de online bestelapplicatie en/of het proces. Alle uitdrukkelijke of impliciete garanties of verklaringen zijn uitgesloten voor zover maximaal is toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving.

De online bestelapplicatie en/of het online bestelproces kan inhoud, informatie of links naar derden of sites van derden bevatten. Tastelly is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke sites, noch voor de inhoud van advertenties of sponsoring van derden, noch voor de naleving van enige regelgeving. Het betreden van de links geschiedt op eigen risico van de gebruiker en Tastelly geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot de inhoud, volledigheid of juistheid van deze links of de sites die zijn gekoppeld aan deze online bestelapplicatie. U stemt ermee in Tastelly te vrijwaren en te ontheffen van welke aansprakelijkheid dan ook die voortvloeit uit uw gebruik van informatie van een derde partij of uw gebruik van een website van een derde partij.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is alle informatie met betrekking tot de online besteltoepassing (inclusief maar niet beperkt tot de afbeeldingen, knoppen en tekst) eigendom van en/of beschikbaar met toestemming van de licentiegever van de licentieovereenkomst met betrekking tot het gebruik van de toepassing om online te bestellen en heeft hij er gebruiksrechten over en mag deze niet worden gekopieerd, gedistribueerd of gereproduceerd of verzonden in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder zijn voorafgaande schriftelijke toestemming.

De inhoud die verwijst naar specifieke producten (bijv. voedingsmiddelen), de indeling en tekstopmaak van de online bestelapplicatie en/of het online bestelproces, de handelsmerken en alle andere inhoud zijn eigendom van Tastelly en worden beschermd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen en mogen op geen enkele wijze worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tastelly.

De Klant verkrijgt geen enkele licentie of recht met betrekking tot de informatie in verband met de online bestelprocedure en/of -applicatie.

Als u besluit om online te bestellen via de toepassing voor online bestellen, kan u worden gevraagd om volledige contactgegevens te verstrekken en/of een account aan te maken en moet u mogelijk cookies accepteren. U dient uw gegevens vertrouwelijk te behandelen en aan niemand bekend te maken. Tastelly behoudt zich het recht voor om het gebruik van de online bestelapplicatie en/of het bestelproces op te schorten indien u de Algemene Voorwaarden schendt.

U erkent en gaat ermee akkoord dat alle bestellingen worden behandeld als een uitdrukkelijke intentie om de genomineerde producten en/of diensten te kopen voor de overeengekomen online prijzen en Wij behandelen dit als een bindend aanbod van u om dergelijke producten en diensten te kopen. Eventuele variaties moeten schriftelijk worden vastgelegd, anders zijn ze voor geen van beide partijen bindend.

De aanvaarding van een bestelling voor een van de producten en/of diensten is geheel ter beoordeling van Tastelly. Onze aanvaarding van een bestelling kan plaatsvinden wanneer u een bericht op het scherm en/of een e-mailbericht en/of een sms ter bevestiging van uw bestelling ontvangt.

Tastelly behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving diensten te weigeren, uw toegang tot de online bestelapplicatie en/of het online bestelproces te beëindigen, inhoud te verwijderen of te bewerken of uw bestelling(en) te accepteren.
De online bestelapplicatie van Tastelly mag alleen worden gebruikt door personen ouder dan achttien (18) jaar, of de wettelijk toegestane minimumleeftijd, of anders onder toezicht van een volwassene of voogd.

Alle producten en/of diensten die via de online bestelapplicatie worden geleverd, worden geleverd op een “zoals het is” en “indien beschikbaar” basis en Tastelly sluit uitdrukkelijk alle garanties, voorwaarden, verklaringen of andere voorwaarden uit met betrekking tot de online bestelapplicatie of de inhoud of producten die daarop worden weergegeven, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

De foto’s van de producten zijn uitsluitend bedoeld als presentatie. De bestelde producten kunnen verschillen (bv. kleur, vorm, enz.) ten opzichte van de foto’s op de site. Tastelly is op geen enkele wijze aansprakelijk indien de beschrijving van de producten niet volledig is.

Bestellingen voor bezorging zijn ook onderhevig aan: i)Uw adres dat binnen het gedefinieerde bezorggebied van Tastelly valt; ii)Beschikbaarheid van Tastelly dat online is voor het accepteren van online bestellingen; iii) Uw Bestelling kan onderhevig zijn aan een minimum bedrag per bestelling;

U kunt betalen met een van de methoden die worden vermeld in ons afrekenscherm. Zorg ervoor dat als uw bestelling wordt geplaatst met een creditcard of bankpas, de kaart geldig is op de datum waarop u de bestelling plaatst. Tastelly kan geen restitutie verlenen voor bestellingen die online zijn betaald. Neem rechtstreeks contact met ons op om een betalingsgeschil of verzoek om terugbetaling te regelen.

U wordt mogelijk automatisch doorverwezen naar een online lijst met verwijzingen naar uw dichtstbijzijnde Restaurant-servicelocatie. Houd er rekening mee dat prijzen, minimumbestedingsbeperkingen en maximumbestedingsbeperkingen per locatie kunnen verschillen. Als u online bestelt, kan de aangerekende prijs bovendien verschillen van de prijs voor de Producten als deze in de winkel of per telefoon waren besteld.

Een eenmaal geplaatste online bestelling kan niet worden gewijzigd of geannuleerd via de website of offline door Tastelly te bellen. Hoe dan ook, als u uw bestelling wilt annuleren of een klacht wilt indienen over uw bestelling, neem dan contact op met de servicelocatie van Tastelly bij u in de buurt, waarvan de gegevens worden vermeld in de bevestigingse-mail die u ontvangt nadat u uw bestelling hebt geplaatst, zodat we kunnen zien hoe we u kunnen helpen.

We streven ernaar om de door uw bestelde producten zo dicht mogelijk bij de door uw gewenste bezorg-/ophaaltijd te leveren, maar we kunnen de levertijd niet in alle gevallen garanderen. De levertijd kan worden beïnvloed door slecht weer of verkeersomstandigheden. Dit is om de veiligheid van onze rijders te garanderen. In bepaalde gebieden kan de bezorgdienst tijdelijk niet beschikbaar zijn vanwege slecht weer of onvoorziene omstandigheden.

De Klant stemt ermee in om de Producten op de overeengekomen tijd en plaats van levering in ontvangst te nemen. Als u hebt gekozen voor bezorging van de Producten, zal Tastelly de bestelling afleveren bij de hoofdingang van het afleveradres, maar bezorging op het afleveradres zal alleen plaatsvinden als de chauffeur en u daarmee instemmen. Als u niet aanwezig bent om de goederen in ontvangst te nemen op het adres dat u bij uw bestelling hebt opgegeven, dan betalen wij u de prijs van uw bestelling niet terug en brengen wij u het volledige bedrag van uw bestelling in rekening.

Het risico van de Producten gaat over op de Klant bij aflevering. Elke softwaredienst/software wordt op eigen risico gebruikt en/of gedownload. Als u twijfelt over de geschiktheid van de te gebruiken en/of te downloaden softwaredienst/software voor uw computer, wordt u aangeraden specialistisch advies in te winnen voordat u deze gebruikt en/of downloadt.

U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw persoonlijke gegevens, wachtwoord en betalingsgegevens. U gaat ermee akkoord dat u de volledige verantwoordelijkheid aanvaardt voor al u activiteiten met betrekking tot het online bestellen (applicatie).

U mag uw rechten onder deze voorwaarden niet overdragen, in sublicentie geven of anderszins overdragen. In het geval dat een bepaling van deze overeenkomst nietig, onwettig, ongeldig of ontoepasbaar is en/of wordt, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid of toepasbaarheid van de andere contractuele clausules, die van kracht zullen blijven en rechtsgevolgen zullen hebben alsof de nietige, onwettige, ongeldige of ontoepasbare clausule geen deel uitmaakte van deze overeenkomst.

Deze Algemene Voorwaarden hebben geen invloed op uw wettelijke rechten.

De handelsmerken van Tastelly, alsmede de gerelateerde handelsmerken van anderen en gerelateerde eigendommen zijn beschermd tegen kopiëren en simuleren onder nationale en internationale wetgeving en mogen niet worden gereproduceerd of gekopieerd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tastelly.

Voor zover wettelijk toegestaan sluit Tastelly alle aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit de levering van de Producten en is in het bijzonder niet aansprakelijk voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiend uit of in verband met vertraging na de geschatte leverings- of afhaaltijd; omstandigheden waarvan Tastelly de gevolgen niet kon overzien en die Tastelly niet kon vermijden door redelijke zorgvuldigheid in acht te nemen; of enig indirect of onvoorzienbaar verlies geleden of opgelopen door de Opdrachtgever of anderen. In ieder geval zal de aansprakelijkheid van Tastelly jegens de Opdrachtgever niet meer bedragen dan de totaal in rekening gebrachte prijs voor de betreffende producten en/of diensten.

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het land waar Tastelly is gevestigd en Tastelly en alle geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van het hoofdkantoor van Tastelly (rechtbank van Leuven), met uitsluiting van de mogelijkheid van verwijzing naar conflicterende wetten.

 

Allergenen

De allergenen werd met veel zorg opgesteld, op basis van door de fabrikant en/of leverancier verstrekte gegevens. Tastelly kan de juistheid en volledigheid van deze informatie echter niet waarborgen en kan er dus niet voor aansprakelijk worden gesteld. Het kan gebeuren dat recente wijzigingen in deze allergenenlijst nog niet werden verwerkt. U dient daarom steeds naar de exacte informatie van de ingrediënten op dat moment.

 

Levering

Levering is uitsluitend mogelijk door te bestellen per website of anders afgesproken.

 

Winacties

Deelname: Deelname aan de winactie staat open voor personen vanaf 18 jaar.

Geldigheid: De winactie is geldig gedurende de aangegeven periode op de promotie.

Deelnamebeperkingen: Medewerkers van Tastelly en hun directe familieleden zijn uitgesloten van deelname.

Hoe deel te nemen: Om deel te nemen, moeten deelnemers de instructies op de promotiepost volgen, zoals het liken van de post, het taggen van vrienden of het achterlaten van een reactie.

Eén deelname per persoon: Elke persoon mag slechts één keer deelnemen aan de winactie.

Winnaars selectie: Winnaars worden willekeurig geselecteerd uit alle deelnemers die aan de vereisten voldoen.

Kennisgeving van winnaars: De winnaars worden bekendgemaakt via sociale media of via een persoonlijk bericht binnen een bepaalde tijd (vijf dagen) na afloop van de winactie.

Claimen van de prijs: Winnaars moeten binnen een bepaalde periode (vijf dagen)  reageren om hun prijs te claimen. Als de prijs niet wordt geclaimd binnen de gestelde termijn, behoudt Tastelly zich het recht voor om een nieuwe winnaar te selecteren. De prijs van de winactie is niet cumuleerbaar met andere lopende aanbiedingen, promoties of dergelijke.

Gebruik van gegevens: De gegevens die worden verstrekt voor de winactie worden alleen gebruikt voor het selecteren van de winnaars en het verzenden van de prijzen, tenzij anders aangegeven.

Wijzigingen en annulering: Tastelly behoudt zich het recht voor om de winactie op elk moment te wijzigen, op te schorten of te annuleren, met of zonder voorafgaande kennisgeving.

Eénmalig gebruik: De prijs van de winactie kan slechts één keer worden gebruikt. Restwaarde blijft niet behouden voor toekomstige aankopen.

Niet overdraagbaar: De prijs van de winactie is niet overdraagbaar en kan alleen worden gebruikt door de ontvanger.

Overige: Deelname aan de winactie impliceert acceptatie van deze regels en voorwaarden.

 

Cadeaubon

Geldigheid: De cadeaubon is geldig gedurende de aangegeven periode op de bon zelf.

Inwisselbaarheid: De cadeaubon kan alleen worden ingewisseld bij Tastelly voor producten of diensten die worden aangeboden door Tastelly.

Geen contant geld: De cadeaubon kan niet worden ingewisseld voor contant geld.

Eénmalig gebruik: De cadeaubon kan slechts één keer worden gebruikt. Restwaarde blijft niet behouden voor toekomstige aankopen.

Niet overdraagbaar: De cadeaubon is niet overdraagbaar en kan alleen worden gebruikt door de ontvanger.

Verlies of diefstal: Tastelly is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van de cadeaubon.

Geen terugbetaling: Er worden geen terugbetalingen gegeven voor aankopen met de cadeaubon.

Vervaldatum: De cadeaubon kan na de vervaldatum niet meer worden gebruikt.

Voorwaarden van toepassing: Andere voorwaarden kunnen van toepassing zijn, zoals specifieke productbeperkingen of uitsluitingen. Deze zijn te vinden op de cadeaubon zelf of kunnen worden verstrekt bij uitgifte.

Misbruik: Tastelly behoudt zich het recht voor om de cadeaubon te weigeren of in te trekken als er sprake is van misbruik, fraude of schending van deze voorwaarden.

Aanpassingen: Tastelly behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment aan te passen of te wijzigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving.

Leesbaarheid: Indien de cadeaubon beschadigd raakt en niet meer leesbaar is, wordt deze niet langer als geldig beschouwd. Tastelly kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor onleesbare cadeaubonnen en zal deze niet vervangen of vergoeden. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger om de cadeaubon veilig en in goede staat te bewaren.